Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Xưởng thực hành Cơ khí - Động lực

Xưởng thực hành Cơ khí - Động lực

04:31 | 02/08/2013

Xưởng thực hành Cơ khí - Động lực

          (Trên cơ sở Quyết định số 02/QĐ-TCCB ngày 01/02/2012 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình)

1. Chức năng:

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác theo nhiệm vụ được phân công.

2. Nhiệm vụ:

          2.1. Sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện, trang thiết bị, xe, máy thuộc tài sản nhà trường.

          2.2. Giảng dạy thực hành qua ban, gia công cơ khí cho học sinh các lớp thuộc khối ngành Cơ khí - Động lực và các ngành học liên quan.

          2.3. Tổ chức hoạt động dịch vụ, lao động sản xuất khác theo yêu cầu của nhà trường.

2.4. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

2.5. Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

 

Thông báo mới