Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

THÔNG BÁO KHẨN

THÔNG BÁO KHẨN

02:32 | 29/11/2013

BỔ SUNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Nội dung

- Ảnh cá nhân (3x4)

- Thông tin cá nhân (theo biểu)

TT

Họ và tên

CMND

Chiều cao

(cm)

Cân nặng

(kg)

Nhóm máu

Ghi chú

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị Lãnh đạo các bộ phận nghiêm túc triển khai đến toàn thể CB, GV, NV thuộc đối tượng Biên chế sự nghiệp và Biên chế tự trang trải.

 

2. Thời gian gửi: Chậm nhất ngày 03/12/2013

3. Địa chỉ gửi nội dung:

ktcnnqb@quangbinh.edu.vn hoặc ndthanhcnn@gmail.com

Ghi chú: Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức - Hành chính (gặp đ/c Thành - 0918.800.721 hoặc đ/c Phương)

 

 

                                                              PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

 

Thông báo mới