Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

LỊCH THI KHỐI TCCN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015

LỊCH THI KHỐI TCCN HỌC KỲ I NĂM HỌC ...

08:05 | 31/12/2014

                                                                        

        KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I -  NĂM HỌC: 2014-2015

I. KẾ HOẠCH:

A. ĐỐI VỚI KHỐI NĂM THỨ  HAI:

TT

LỚP

MÔN

THỜI GIAN

T. HIỆN

GV COI THI

      PHÒNG

1

 

 

TC Điện CN và DD Khóa17

 

 

Truyền động điện

Chiều 19.01.2015

BMC:02-KTCN:02

Phòng số 13

&

Phòng số 14

Điều khiển điện khí nén

 

Chiều  21.01.2015

BMC:02-NLN:02

Điều khiển logic

Chiều 23.01.2015

BMC:03-KTCN:01

An toàn điện

Chiều 26.01.2015

KTCN:02-BMC:02

Tổ chức QLXN

Chiều 28.01.2015

NLN:02-KTCN:02

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

TC Xây dựng cầu đường Khóa 10

 

 

 

Thủy lực – Thủy văn

Chiều 19.01.2015

 

Điện:01 – BMC:01

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng số 15

 

Xây dựng cầu

 

Chiều  21.01.2015

 

 

Điện:01-BMC:01

 

Thiết kế xây dựng cống

Chiều 23.01.2015

 

NLN:01-Điện:01

 

Thiết kế đường ô tô

Chiều 26.01.2015

 

NLN:01-Điện:01

 

Kết cấu công trình

Chiều 28.01.2015

 

Điện:01-BMC:01

 

Địa chất cơ học đất

Chiều 02.02.2015

 

NLN:01-BMC:01

 

Dự toán

Chiều 04.02.2015

 

BMC:01-NLN:01

 

Thiết kế cầu

 

Chiều 06.02.2015

 

NLN:01-Điện:01

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

TC Xây dựng DD và CN  Khóa 10

 

Điện kỹ thuật

Chiều 19.01.2015

 

 

 

 

 

 

Thi ghép TC Xây dựng cầu đường Khóa 10

 

 

 

 

 

 

Phòng số 15

 

 

Cấp thoát nước

 

Chiều  21.01.2015

 

Cấu tạo kiến trúc

Chiều 23.01.2015

 

Kỹ thuật thi công

Chiều 26.01.2015

 

Kêt cấu xây dựng

Chiều 28.01.2015

 

Thiết kế kiến trúc

Chiều 02.02.2015

 

Dự toán

Chiều 04.02.2015

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC Cơ khí Động lực B Khóa 12

 

 

 

 

 

 

Kết cấu ĐCĐT

Chiều 19.01.2015

 

 

Thi ghép TC Xây dựng cầu đường Khóa 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng số 15

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống điện ĐC ô tô

 

Chiều  21.01.2015

Các TBCĐ ô tô

Chiều 23.01.2015

Điều hòa KK

Chiều 26.01.2015

Vật liệu cơ khí

Chiều 28.01.2015

An toàn MTCN

Chiều 02.02.2015

Nguyên lý CTM

Chiều 04.02.2015

5

TC Lâm sinh

Khóa 16

Đất lâm nghiệp

Chiều 12.01.2015

Điện:01 – BMC:01

 

Phòng số 16

&

Phòng số 17

Lâm sản ngoài gỗ

 

Chiều  14.01.2015

BMC:01-Điện:01

Điều tra QHR

Chiều 16.01.2015

BMC:01 – NLN:01

Lâm nghiệp đô thị

Chiều 19.01.2015

BMC:01-KTCN:01

Lâm nghiệp cộng đồng

Chiều 21.01.2015

Điện:01-KTCN:01

Khởi tạo DN

Chiều 23.01.2015

BMC:02

Quốc phòng AN 2

Chiều 26.01.2015

BMC:01-Điện:01

Kỹ thuật BVR

 

Chiều 28.01.2015

BMC:01-Điện:01

Kỹ thuật trồng rừng

 

Chiều 30.01.2015

BMC:01-KTCN:01

Cây cao su

 

Chiều 02.02.2015

Điện:01-KTCN:01

6

 

TC Kiểm lâm A

Khóa 9

 

Đất lâm nghiệp

Chiều 12.01.2015

BMC:01 - Điện:01

Phòng số 16

&

Phòng số 17

Lâm sản ngoài gỗ

 

Chiều  14.01.2015

 

Điện:01-KTCN:01

Điều tra QHR

Chiều 16.01.2015

 

BMC:02

Lâm nghiệp đô thị

Chiều 19.01.2015

 

BMC:01-KTCN:01

Lâm nghiệp cộng đồng

Chiều 21.01.2015

 

Điện:02

Khởi tạo DN

Chiều 23.01.2015

 

Điện:01-KTCN:01

Quốc phòng AN 2

Chiều 26.01.2015

 

BMC:01-NLN:01

Quản lý BVR

 

Chiều 28.01.2015

 

BMC:01-Điện:01

Kỹ thuật lâm sinh

 

Chiều 30.01.2015

 

Điện:02

B. ĐỐI VỚI KHỐI NĂM THỨ NHẤT:

TT

LỚP

MÔN

THỜI GIAN

T. HIỆN

GV COI THI

      PHÒNG

1

TC Chăn nuôi thú y

khóa 13

Khởi tạo DN

Sáng 19.01.2015

Điện:01-KTCN:01

 

Phòng số 17

&

Đối với Tin học thi ở Phòng máy

 

Giáo dục ứng phó BĐKH

 

Sáng 21.01.2015

BMC:01-Điện:01

Giáo dục chính trị

Sáng 23.01.2015

Điện:01-KTCN:01

Tiếng Anh I

 

Sáng 26.01.2015

BMC:02

Quốc phòng an ninh (ĐK)

Sáng 28.01.2015

BMC:02

Tin học đại cương

 

Sáng 30.01.2015

Tổ Tin học:02

Giống và KTTG

Sáng 02.02.2015

Điện:01-KTCN:01

Dược lý thú y

Sáng 04.02.2015

BMC:01-KTCN:01

Bảo vệ môitrường

Sáng 06.02.2015

BMC:01-Điện:01

2

TC Kiểm lâm K10

&

TC Lâm sinh K17

Kỹ năng GT

Sáng 19.01.2015

BMC:01-KTCN:02

Điện:01

Phòng số 15

&

Phòng số 16

&

Đối với Tin học thi ở Phòng máy

 

 

Động vật rừng

 

Sáng 21.01.2015

Điện:02-BMC:02

 

Tin học ĐC

Sáng 23.01.2015

Tổ Tin học:02

Sinh thái rừng

 

Sáng 26.01.2015

BMC:01-Điện:02

KTCN:01

Quốc phòng an ninh (ĐK)

Sáng 28.01.2015

BMC:02-KTCN:02

Thực vật rừng

 

Sáng 30.01.2015

BMC:02-KTCN:02

Pháp luật

Sáng 02.02.2015

BMC:02-Điện:02

Khuyến nông

Sáng 04.02.2015

Điện:02-BMC:02

 

Bảo tồn đa dạng SH

Sáng 06.02.2015

BMC:02-KTCN:02

3

TC Điện Khóa18

Kỹ năng GT

Sáng 19.01.2015

NLN:02

Phòng số 13

&

Phòng số 14

&

Đối với Tin học thi ở Phòng máy

 

 

Giáo dục ứng phó BĐKH

 

Sáng 21.01.2015

NLN:01-BMC:01

 

Giáo dục chính trị

Sáng 23.01.2015

NLN:01-BMC:01

Tiếng Anh I

 

Sáng 26.01.2015

BMC:01-NLN:01

Quốc phòng an ninh (ĐK)

Sáng 28.01.2015

NLN:01-BMC:01

Khí cụ điện

 

Sáng 30.01.2015

BMC:01-NLN:01

Pháp luật

Sáng 02.02.2015

NLN:01-BMC:01

Antoàn điện

Sáng 04.02.2015

BMC:01-NLN:01

Tin học đại cương

Sáng 06.02.2015

Tổ Tin học:02

4

 

 

 

 

 

 

 

Cơ khí động lực 13

Xây dựng cầu đường 11

Điện tử viễn thông

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng GT

Sáng 19.01.2015

BMC:02

 

Phòng số 18

&

Đối với Tin học thi ở Phòng máy

 

 

 

Giáo dục ứng phó BĐKH

 

Sáng 21.01.2015

NLN:01-KTCN:01

 

Giáo dục chính trị

Sáng 23.01.2015

Điện:01-BMC:01

 

Tiếng Anh I

 

Sáng 26.01.2015

BMC:01-NLN:01

Quốc phòng an ninh (ĐK)

Sáng 28.01.2015

BMC:01-NLN:01

Tiếng Anh II

Sáng 30.01.2015

BMC:01-KTCN:01

Pháp luật

Sáng 02.02.2015

BMC:02

Tin học đại cương

Sáng 04.02.2015

Tổ Tin học:02

5

 

 

TC Văn hóa

(Hệ 3 năm)

 

 

Toán

Sáng 26.01.2015

BMC:01-KTCN:01

Phòng số 19

Vật lý

 

Sáng 27.01.2015

BMC:01-Điện:01

Hóa học

Sáng 28.01.2015

BMC:01-KTCN:01

Tiếng Anh CS

 

Sáng 29.01.2015

BMC:02

Quốc phòng an ninh (ĐK)

Sáng 30.01.2015

BMC:02

Văn học

Sáng 02.02.2015

BMC:02

 

II - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

- Các Khoa, GVCN thông báo kế hoạch này đến tận học sinh các lớp  thuộc Khoa biết để thực hiện.

- Tất cả giáo viên tham gia giảng dạy hệ TCCN phải nộp bảng điểm chi tiết học phần và danh sách học sinh không đủ điều kiện dự thi học phần về phòng Đào tạo trước ngày 08.01.2015 (Trừ lớp văn hóa hệ 3 năm);

- Các Khoa chuyên môn cử giáo viên ra 03 đề thi kèm theo đáp án và gửi về Phòng TTKT và BĐCL trước ngày 08.01.2015, trong đó:

+ Khối năm thứ 2 ra đề theo đúng quy định tại Quyết định 40/2007/QĐ_BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 + Khối năm thứ nhất ra đề theo đúng Quy định tại Quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phòng TTKT và Bảo đảm chất lượng phối hợp Phòng Đào tạo căn cứ kế hoạch để tiến hành thanh tra kỳ thi theo quy định đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc.

- Phòng TCKT phối hợp cùng Phòng Đào tạo kiểm tra các khoản nộp của học sinh theo quy định.

- Các Khoa Chuyên môn cử giáo viên coi thi đầy đủ, đúng thời gian theo kế hoạch, trong đó yêu cầu tất cả giáo viên được phân công coi thi phải có mặt tại Phòng Đào tạo trước 05 phút theo quy định để nhận danh sách và giấy thi.

- Thời gian thi: Buổi sáng bắt đầu từ 7h30; Buổi chiều bắt đầu từ 13h30.

 

                                     PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TC KỸ THUẬT CÔNG - NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH                  

 

 

 

Thông báo mới