Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

kết quả thi đua khen thưởng 2014 - 2015

Kết quả thi đua khen thưởng 2014 - 2015

03:09 | 04/01/2016

 

I. Danh hiệu tập thể

- Tập thể lao động tiên tiến

II. Danh hiệu cá nhân

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

- Chiến sĩ thi đua cơ sở (số 76 - 79; số 353 - 367)

Thông báo mới