Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Kết quả học bổng KKHT học kỳ 2, năm 2015 - 2016

Kết quả học bổng KKHT học kỳ 2, năm ...

03:58 | 07/10/2016

Vào ngày 05.10.2016, Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 đã họp và xét, kết quả có 04 học sinh đạt học bổng mức Giỏi, 41 học sinh đạt học bổng mức Khá. Kết quả cụ thể:

- Quyết định cấp học bổng KKHT học kỳ 2, năm 2015 - 2016

- Danh sách cụ thể HBKKHT học kỳ 2, năm học 2015 - 2016

       Danh sách 1

       Danh sách 2

       Danh sách 3 (Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Minh Hóa)

                                                                 Nguồn Phòng Đào tạo

     

Thông báo mới