Trường Cao đẳng kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình

http://ktcnnqb.edu.vn


Danh sách giáo viên chủ nhiệm

Danh sách giáo viên chủ nhiệm
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÁC LỚP
 
STT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI LỚP CHỦ NHIỆM GHI CHÚ
A CAO ĐẲNG      
I Cao đẳng khóa 01      
1 Nguyễn Thanh Lâm 0923 557 666 CNTT - K1  
2 Trần Hoàng Anh 0945 371 286 CNOTO. C - K1  
3 Phạm Thị Bích Liên 0932 481 668 Thú Y. B- K1  
4 Nguyễn Thị Thúy Kiều 0948 460 737 Kế toán DN - K1  
II Cao đẳng khóa 02      
5 Đoàn Phương Nga 0888 213 639 CNTT - K2 (L. Thông)  
6 Nguyễn Đức Nhân 0905 681 980 Điện - K2  
7 Lê Thanh Sơn 0974 072 012 CNOTO. C - K2  
8 Nguyễn Minh Hương 0945 431 528 Thú Y. A- K2  
9 Trương Tấn Huệ 0916 699 472 Thú Y. B- K2 (L. Thông)  
10 Nguyễn Thị Thúy Kiều 0948 460 737 Kế toán DN - K2  
III Cao đẳng khóa 03      
11 Nguyễn Văn Khiết 0942 537 779 Điện - K3  
12 Đặng Phương Nam 0347 479 867 CNOTO - K3  
13 Nguyễn Thanh Trung 0914 880 369 Kỹ thuật XD - K3  
14 Nguyễn Minh Hương 0945 431 528 Chăn nuôi Thú Y - K3  
15 Đoàn Thị Lệ Hà 0813 333 926 Kế toán DN - K3  
B TRUNG CẤP      
I Trung cấp khóa 22      
1 Nguyễn Thị Nhàn   Tin học UD. A - K22  
2 Lê Thị Lệ Thủy   Kế toán DN. A - K22  
3 Nguyễn T. Như Quỳnh (1987) 0918 610 287 QLBS & ST. A - K22 Ba Đồn
4 Nguyễn T. Như Quỳnh (1990) 0858 696 994 QLBS & ST. B - K22 Nội trú
5 Nguyễn T. Như Quỳnh (1987) 0918 610 287 QLBS & ST. C - K22 ''
6 Đoàn Văn Thái 0919 500 267 CNTY. B - K22 ''
7 Lê Minh Đăng 945339256 Lâm sinh.A - K22 ''
8 Lê Thị Thanh Thủy 0975 242 989 Lâm sinh.B - K23 ''
9 Nguyễn Đức Thành 918800721 Trồng trọt.A - K22 ''
10 Nguyễn Xuân Vĩnh 0948 466 889 Trồng trọt.B - K23 ''
11 Phan Anh Thắng 0914 767 188 Điện CN&DD. B - K22 ''
12 Hoàng Minh Thắng 935347148 CNOTO. A - K22 Bố Trạch
II Trung cấp khóa 23      
1 Đỗ Đức Trường 0921 835 771 Điện CN&DD.A - K23  
2 Đỗ Đức Trường '' Kỹ Thuật ML&ĐHKK - K23  
3 Đỗ Mạnh Cường 0935 231 600 CNOTO. A - K23  
4 Phạm Thị Bích Liên 0932 481 668 Chăn nuôi thú y B - K23  
5 Trương Tấn Huệ 0916 699 472 Chăn nuôi thú y A - K23 Nội trú
6 Trần Thị Hải Yến 0382 433 249 Lâm sinh - K23 ''
7 Trần Xuân lập 0904 989 157 Điện B - K23 ''
8 Nguyễn T.Như Quỳnh (1990) 0858 696 994 QLBH&ST.A- K23 ''
9 Bùi Thị Nguyệt 0919 872 426 QLBH&ST.B- K23 ''
10 Nguyễn Xuân Vĩnh 0948 466 889 Trồng trọt - K23 (VB2)  
11 Phan Thanh Hùng 0912 210 316 VH Máy TCN - K23 Minh Hóa
III Trung cấp khóa 24      
1 Phan Anh Thắng 0914 767 188 Điện CN&DD.A - K24  
2 Phan Anh Thắng '' Kỹ Thuật ML&ĐHKK - K24  
3 Trần Xuân Lập 0904 989 157 Điện CN&DD.B - K24 Bố Trạch
4 Trần Thị Nhàn 0948 541 359 Điện CN&DD.C - K24 Ba Đồn
5 Trần Thị Nhàn '' Điện CN&DD.D - K24 Ba Đồn
6 Phan Quốc Định 0773 386 555 CNOTO. A - K24  
7 Phạm Quốc Cường 0326 042 965 CNOTO. B - K24  
8 Lê Văn Bằng 0949 512 168 VH Máy TCN - K24  
9 Đoàn Văn Thái 0919 500 267 Chăn nuôi thú y. A - K24  
10 Lê Thị Thanh Thủy 0975 242 989 Lâm Sinh - K24 Nội trú
11 Hoàng Bích Thủy 0915 529 269 Trồng trọt - K24 Nội trú
12 Nguyễn T. Như Quỳnh (1990) 0858 696 994 QLBH&ST. A - K24 Nội trú
13 Nguyễn T. Như Quỳnh (1987) 0918 610 287 QLBH&ST. B - K24 Nội trú
14 Lương Đình Của 0915 738 336 Khai thác VT ĐB - K24  
15 Phan Thị Thu Hà 0913 370 889 Kế toán DN A - K24  
16 Võ Thị Ngọc Điểm 0942 175 335 Kế toán DN B - K24  
17 Bùi Thị Nguyệt 0919 872 426 Kế toán DN C - K24  
18 Đoàn T. Thanh Hương 0915 333 209 KT CBMA. A - K24   
19 Cao Ngọc Tú 0918 632 978 KT CBMA. B - K24  
20 Nguyễn Thị Hằng Nhi 0906 537 473 KT CBMA. C - K24  
21 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0917 018 589 NV Nhà hàng. A - K24  
22 Trương Thị Mỹ Hồng 0911 414 615 NV Nhà hàng. B - K24  
23 Bùi Thị Quỳnh Nga 0945 087 273 NV Nhà hàng. C - K24 Minh Hóa
24 Dương Thị Ngọc Bé 0948 337 251 NV Nhà hàng. D - K24 Minh Hóa
25 Đoàn Thị Phương Thảo 0905 898 797 Tin học ứng dụng. A - K24  
26 Nguyễn Thị Lý 0905 282 399 Tin học ứng dụng. B - K24  
IV Trung cấp Khóa 42, 43 và 44      
1 Trương Thị Mỹ Hồng 0911 414 615 NV Nhà hàng 2 - K42  
2 Cao Ngọc Tú 0918 632 978 NV Nhà hàng 3 - K42  
3 Dương Thị Ngọc Bé 0948 337 251 NV Nhà hàng 1 - K43  
4 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0917 618 589 NV Nhà hàng 2 - K43  
5 Bùi Thị Quỳnh Nga 0945 087 273 NV Nhà hàng 3 - K43  
6 Nguyễn Thị Hằng Nhi 0906 537 473 KT CBMA 2 - K42  
7 Nguyễn Thị Lý 0905 282 399 KT CBMA 3 - K42  
8 Trần Thị Sen 0915 016 808 KT CBMA 1 - K43  
9 Võ Thị Ngọc Điểm 0942 175 335 Kế toán DN 1 - K43  
10 Đoàn Thị Lệ Hà 0813 333 926 Kế toán DN 2 - K43  
11 Lê Thị Thắm 0945 737 077 Kế toán DN 1 - K44  
C SƠ CẤP      
I Hạng B1.1      
1 Trần Xuân Hiệp 0975 230 838 B11 - K60  
2 Nguyễn Hữu Giang 0913 295 593  B11 - K61  
3 Lê Văn Lộc 0917 504 627 B11 - K62A  
4 Đào Thanh Roãn 0919 956 259  B11 - K62B Ghép B2165C
5 Hoàng Hải Anh 0911 366 882  B11 - K62C Ghép B2165D
6 Trần Xuân Hiệp 0975 230 838 B11 - K63A  
II Hạng B2      
1 Nguyễn Văn Thắng 0917 981 956 B2-K159A  
2 Trương Quang Nam 0911 368 863 B2-K159B  
3 Phạm Quang Chung 0912 154 324 B2-K159C  
4 Đào Thanh Roãn 0919 956 259 B2-K159D  
5 Bùi Tuấn Việt 0977077116 B2-K159E  
6 Nguyễn Hữu Giang 0913 295 593 B2-K159F  
7 Bùi Thanh Hải 0947 826 290 B2-K160A  
8 Hoàng Đại Phong 0888 298 468 B2-K160B  
9 Trần Xuân Mỹ 0915 992 788 B2-K160C  
10 Lê Tiến Đồng 0357 174 126 B2-K161A  
11 Nguyễn Anh Tuấn 0911 838 702 B2-K162A  
12 Phạm Duy Phương 0915 389 907 B2-K162B  
13 Lê Bình Định 0382 114 414 B2-K162C  
14 Đặng Ngọc Nam 0917 050 272 B2-K162D  
15 Nguyễn Tư Hùng 0912 047 575 B2-K162E  
16 Phạm Quang Chung 0912 154 324 B2-K163A  
17 Nguyễn Văn Thắng 0917 981 956 B2-K163B  
18 Nguyễn Hữu Tuấn 0905 800 600 B2-K163C  
19 Trương Quang Nam 0911 368 863 B2-K163D  
20 Hoàng Đại Phong 0888 298 468 B2-K 163E  
21 Nguyễn Văn Tường 0917 025 098 B2-K163F  
22 Phan Quang Vinh 0915 277 786 B2-K164A  
23 Hoàng Đại Phong 0888 298 468 B2-K164B  
24 Phan Thanh Hùng 0912 210 316 B2-K164C  
25 Nguyễn Song Hào 0911 005 557 B2-K164D  
26 Phạm Duy Phương 0915 389 907 B2 -164E  
27 Bùi Thanh Hải 0947 826 290 B2-K165A  
28 Lê Văn Dũng 0947 157 267 B2-K165B  
29 Đào Thanh Roãn 0919 956 259 B2-K165C  
30 Dương Hoàng Đông 0846 370 179 B2-K165D  
31 Nguyễn Anh Tuấn 0911 838 702 B2-K166A  
32 Hoàng Đại Phong 0888 298 468 B2-K166B  
33 Trần Văn Quý 0886 939 933 B2-K166C  
34 Hoàng Hải Anh 0911 366 882 B2-K166D  
35 Lê Anh Đoài 0916 342 707 B2-K166E  
36 Nguyễn Quang Vinh 0911 111 411 B2-K166F  
37 Đặng Ngọc Nam 0917 050 272 B2-K 166G  
III Hạng C      
1 Lê Văn Lộc 0917 504 627 C- K110A  
2 Trần Mạnh Thắng 0915 085 605 C- K111A  
3 Hoàng Minh Đức 0947 133 223 C-K112A  
4 Nguyễn Tây Nguyên 0915 186 565 C-K113A  
5 Trần Xuân Thái 0911 985 559 C-K113B  
6 Đặng Văn Hùng 0917 084 599 C-K114A  
7 Hoàng Quý Dũng 0919 745 953 C-K115A  
8 Lê Văn Dũng 0947 157 267 C-K115B Ghép B2165B
9 Đào Thanh Roãn 0919 956 259 C-K115C  
10 Dương Hoàng Đông 0846 370 179 C-K115D  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây