Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Hưởng ướng cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN"

Hưởng ướng cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp ...

10:25 | 23/03/2015

Căn cứ vào công văn số 267/LĐLĐ của Liên Đoàn lao động tỉnh Quảng Bình và công văn số 422/CĐGD ngày 26/1/2015 của Công đoàn ngành Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013;

BCH Công đoàn trường yêu cầu các Tổ công đoàn động viên, khuyến khích đoàn viên lao động thuộc Tổ công đoàn mình tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 cụ thể như sau (File đính kèm)

 

 Công văn của Công đoàn Ngành Giáo dục Quảng Bình

 

 Tài liệu tham khảo

 

Thông báo mới