Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Cơ cấu tổ chức xưởng TH Cơ khí - Động lực

Cơ cấu tổ chức xưởng TH Cơ khí - Động ...

08:18 | 09/09/2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

XƯỞNG THỰC HÀNH CƠ KHÍ – ĐỘNG LỰC

Số điện thoại: 0523.836.692
Email:

TT

Học hàm

/học vị

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

Email

1

Kỹ sư

Nguyễn Tấn Cương

Xưởng trưởng

 

nguyentancuong_cnn@quangbinh.edu.vn

2

Trung cấp

Phạm Văn Phúc

Xưởng phó

 

 

3

Trung cấp

Nguyễn Thanh Hiền

Nhân viên

 

 

4

Trung cấp

Nguyễn Ngọc Tú

Nhân viên

 

 

5

Kỹ sư

Ngô Đức Biển

Nhân viên

 

 

 

Thông báo mới