Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Cơ cấu tổ chức phòng Quản trị - Đời sống

Cơ cấu tổ chức phòng Quản trị - Đời sống

08:04 | 09/09/2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ - ĐỜI SỐNG

Số điện thoại: 0523.836.147
Email:

TT

Học hàm

/học vị

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

Email

1

Thạc sĩ

Hồ Văn Học

Trưởng phòng

 

hovanhoc_cnn@quangbinh.edu.vn

2

Kỹ sư

Dương Quốc Phong

Phó Trưởng phòng

 

duongquocphong_cnn@quangbinh.edu.vn

3

PTTH

Phạm Thị Thơm

Nhân viên

 

 

4

Trung cấp

Trần Thị Tân

Nhân viên

 

 

5

CNKT

Nguyễn Thị Thuấn

Nhân viên

 

 

6

Trung cấp

Lê Gia Trọng

Nhân viên

 

 

7

Trung cấp

Châu Thị Tuyết

Nhân viên

 

 

8

Trung cấp

Nguyễn Thị Ái Vân

Nhân viên

 

 

9

CNKT

Đoàn Thị Lê

Nhân viên

 

 

10

Trung cấp

Lê Thị Thúy Vinh

Nhân viên

 

 

11

Cử nhân

Nguyễn Quang Phú

Nhân viên

 

 

12

Cử nhân

Bùi Thị Lam Giang

Nhân viên

 

 

13 Cao đẳng Nguyễn Hồng Hải Nhân viên    
14 Trung cấp Trần Thị Chung Lê Nhân viên    
15 Trung cấp Nguyễn Thị Vân Trang Nhân viên    
16 Cử nhân Phạm Thị Thu Hương Nhân viên    
17 Kỹ sư Nguyễn Văn Khiết Giáo viên    
18 Cử nhân Hoàng Hải Anh Nhân viên    

 

Thông báo mới