Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Cơ cấu tổ chức khoa Kỹ thuật Công nghiệp

Cơ cấu tổ chức khoa Kỹ thuật Công nghiệp

08:22 | 09/09/2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Số điện thoại: 0523.836.617
Email:

TT

Học hàm

/học vị

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

Email

1

Thạc sĩ

Đoàn Dương Tỏa

Trưởng khoa

 

doanduongtoa@quangbinh.edu.vn

2

Thạc sĩ

Nguyễn Thế Lực

P.Trưởng khoa

 

nguyentheluc_cnn@quangbinh.edu.vn

3

Thạc sĩ

Nguyễn Tiến Lợi

P.Trưởng khoa

 

nguyentienloi@quangbinh.edu.vn

4

Kỹ sư

Lê Văn Bằng

Tổ trưởng

 

levanbang_cnn@quangbinh.edu.vn

5

Kỹ sư

Nguyễn Thế Hoài

Tổ phó

 

 

6

Kỹ sư

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên

 

nguyenthithuha_cnn@quangbinh.edu.vn

7

Thạc sĩ

Nguyễn Thanh Trung

Giáo viên

 

nguyenthanhtrung_cnn

8

Kỹ sư

Nguyễn Mạnh Thái

Giáo viên

 

nguyenmanhthai_cnn@quangbinh.edu.vn

9

Thạc sĩ

Lê Xuân Hoàng

Tổ trưởng

 

lexuanhoang@quangbinh.edu.vn

10

Kỹ sư

Hoàng Minh Thắng

Tổ phó

 

hoangminhthang@quangbinh.edu.vn

11

Kỹ sư

Trần Nguyễn Sơn

Giáo viên

 

trannguyenson@quangbinh.edu.vn

12

Kỹ sư

Mai Thị Kim Liên

Giáo viên

 

maithikimlien@quangbinh.edu.vn

13

Kỹ sư

Nguyễn Công Vinh

Giáo viên

 

nguyencongvinh@quangbinh.edu.vn

14

Kỹ sư

Nguyễn Đức Thuận

Giáo viên

 

 

15

Kỹ sư

Trần Hoàng Anh

Giáo viên

 

 

16

Thạc sĩ

Lê Thanh Sơn

Giáo viên

 

 

17

Kỹ sư

Ngô Văn Thắng

Giáo viên

 

 

18

Kỹ sư

Phan Thanh Hùng

Giáo viên

 

phanthanhhung@quangbinh.edu.vn

19

CNKT

Nguyễn Thị Hằng

Nhân viên

 

nguyenthihang_cnn@quangbinh.edu.vn

 

Thông báo mới