Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Cơ cấu tổ chức khoa các Bộ môn chung

Cơ cấu tổ chức khoa các Bộ môn chung

08:44 | 09/09/2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

KHOA CÁC BỘ MÔN CHUNG

Số điện thoại: 0523.839.590
Email:

TT

Học hàm

/học vị

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

Email

1

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Nhật Lệ

Trưởng khoa

 

nguyenthinhatle_cnn@quangbinh.edu.vn

2

Thạc sĩ

Nguyễn Đăng Minh Trí

Phó Trưởng khoa

 

nguyendangminhtri_cnn@quangbinh.edu.vn

3

Thạc sĩ

Lê Thị Qùynh Trang

Phó Trưởng khoa

 

lethiquynhtrang_cnn@quangbinh.edu.vn

4

Cử nhân

Nguyễn Thị Nhàn

Tổ trưởng CM

 

nguyenthinhan_cnn@quangbinh.edu.vn

5

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Huế

Tổ phó Tổ CM

 

nguyenthihue_cnn@quangbinh.edu.vn

6

Cử nhân

Lê Thị Xuân

Giáo viên

 

lethixuan_cnn@quangbinh.edu.vn

7

Thạc sĩ

Diệp Thị Thu Thỏa

Giáo viên

 

diepthithuthoa_cnn@quangbinh.edu.vn

8

Cử nhân

Nguyễn Thanh Lâm

Tổ trưởng CM

 

nguyenthanhlam_cnn@quangbinh.edu.vn

9

Cử nhân

Trương Thị Lan

Giáo viên

 

truongthilan_cnn@quangbinh.edu.vn

10

Cử nhân

Lê Thị Thanh Hương

Giáo viên

 

 

11

Cử nhân

Nguyễn Tuấn Hùng

Tổ trưởng CM

 

nguyentuanhung_cnn@quangbinh.edu.vn

12

Cử nhân

Nguyễn Tuấn Anh

Giáo viên

 

nguyentuananh_cnn@quangbinh.edu.vn

13

Cử nhân

Lại Ngọc Hoài

Giáo viên

 

laingochoai_cnn@quangbinh.edu.vn

14

Thạc sĩ

Trần Thị Kim Liêm

Giáo viên

 

tranthikimliem_cnn@quangbinh.edu.vn

15

Cử nhân

Đoàn Thị Mỹ Dung

Nhân viên

 

 

 

 

Thông báo mới