Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Thông báo tham gia cổ vũ đội bóng chuyên nam

Thông báo tham gia cổ vũ đội bóng ...

04:36 | 11/11/2015

 

Thông báo số 132/TB-KTCNN ngày 11/11/2015 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tham gia cổ vũ dội bóng chuyền nam.

Giải bóng chuyền nam ngành Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường sắp xếp công việc hợp lý để tham gia cổ vũ đội bóng tại Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp từ ngày 12/11 đến 14/11/2015.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các Phòng, khoa, Ban, Xưởng, TT;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đào Hoài Linh

 

 

Thông báo mới