Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG ...

10:03 | 20/04/2016

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG TCKT CÔNG  -  NÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  53 /TB – TSĐN

               Quảng Bình, ngày 06  tháng  04  năm 2016

THÔNG BÁO

V/v mở lớp Bồi dưỡng và cấp chứng nhận “An toàn lao động, vệ sinh lao động” cho các Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn xây dựng và doanh nghiệp xây lắp công trình.

                      

Kính gửi: Cơ quan, Đơn vị và Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

         

Căn cứ Chỉ thị số 342/UBND – XDCB ngày 21/03/2016 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Công văn số 08/2016/GCN ngày 28/01/2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình chứng nhận Trường Trung cấp Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động ;

Nhằm tạo điều kiện cho người lao động, các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được học tập, chuẩn hóa về an toàn lao động, vệ sinh lao động  và có đủ điều kiện trong thủ tục hành nghề, đảm bảo An toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của Bộ Xây dựng. Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình thông báo kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng và cấp chứng nhận “An toàn lao động, vệ sinh lao động” theo tiêu chuẩn và yêu cầu của Bộ LĐTB & XH và Chỉ thị 01 của Bộ Xây dựng năm 2015, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ giám sát, Cán bộ Kỹ thuật và người lao động trong các tổ chức tư vấn thiết kế, xây dựng tổng hợp và doanh nghiệp xây - lắp, thi công công trình đóng trên địa bàn tỉnh Q.Bình thuộc đối tượng nhóm 1 và nhóm 4 theo quy định tại Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

2. Chương trình đào tạo: Theo chương trình chuẩn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định và ban hành;

3. Thời gian mở lớp: Liên tục các tháng trong năm 2016;

4. Thời gian đào tạo bồi dưỡng: 03 ngày (học vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật hoặc buổi tối các ngày trong tuần)

Mọi thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia khoá học xin liên hệ Phòng Tuyn sinh và Đối ngoi - Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình;

Địa chỉ: số 01, Trần Nhật Duật - Đức Ninh - TP.Đồng Hới - Quảng Bình;

Đin thoi: 0523 839 020; 0912 111 598; 0915 992 788;

Website: http://www.ktcnnqb.edu.vn

                                                                               

Nơi nhận:                                                                                   Q. HIỆU TRƯỞNG

- Như Kính gửi;                                                                                    (Đã ký)                         

-  Lưu VT.                                                                                     Nguyễn Hùng Phi

 

Tin liên quan

Không có bài viết liên quan.

Thông báo mới