Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Thông báo kết quả xếp loại viên chức năm học 2014 - 2015

Thông báo kết quả xếp loại viên chức ...

08:09 | 13/07/2015

 

Kính gửi: Phòng, Khoa, Ban, Xưởng, trung tâm trực thuộc.

 

- Căn cứ phiếu đánh giá viên chức của cá nhân năm học 2014 - 2015, Biên bản họp tập thể bộ phận về góp ý kết quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức trong năm học;

 

- Thủ trưởng đơn vị thông báo kết quả đánh giá viên chức của cá nhân năm học 2014 - 2015 như sau:

 

Kết quả phân loại

 

Ghi chú: Nếu có vấn đề gì chưa rỏ, xin trao đổi với phòng Tổ chức - Hành chính (qua đ/c Ngọc, sđt 0917.275.990) trước ngày 20/7/2015.

Thông báo mới