Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Thông báo giao dịch văn bản qua website và hộp thư điện tử

Thông báo giao dịch văn bản qua website ...

02:11 | 11/10/2013

     SỞ GIÁO DỤC  VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG TC KỸ THUẬT C - NNGHIỆP QB                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  42 /TB-KTCNN                                                                                       Quảng Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2013

      V/v cập nhật thông tin trên website trường

và hộp thư điện tử có tên miền @quangbinh.edu.vn

 

 

                             Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Ban, Xưởng, Trung tâm trực thuộc.

 

          Thực hiện công văn số 6072/BGDĐT-CNTT ngày 04/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 2217/SGDĐT ngày 16/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo. Nhà trường thông báo một số nội dung cụ thể đến các bộ phận trực thuộc và toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường biết để thực hiện.

          1. Thông tin website trường (ktcnnqb.edu.vn)

          - Các hoạt động của nhà trường được thông báo trên website tại mục Lịch công tác/Lịch tuần.

          - Các biểu mẫu, hướng dẫn, thông báo, lịch học … được đăng tải trên website trường.

Đề nghị các bộ phận trực thuộc; toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin trên website để thực hiện.

          - Các nội dung đăng tải trên wesite do các admin đã được phân quyền có trách nhiệm thực hiện. Những nội dung đăng tải trên website liên quan đến lĩnh vực nào thì bộ phận đó phải gửi nội dung đến hộp thư ktcnnqb@quangbinh.edu.vn để đăng tải (trừ các bộ phận đã có quyền admin).

2. Đối với công văn

- Công văn nội bộ: Bộ phận nào soạn thảo Công văn (sau khi đã duyệt) thì phải gửi về hộp thư ktcnnqb@quangbinh.edu.vn để phòng Tổ chức - Hành chính chuyển đến các bộ phận, cá nhân có liên quan bằng hộp thư điện tử có tên miền @quangbinh.edu.vn

- Công văn của cơ quan cấp trên: Tùy theo tính chất và nội dung của công văn, phòng Tổ chức - Hành chính sẽ gửi qua hộp thư điện tử đã được cấp hoặc bằng văn bản giấy.

- Những Công văn để lưu trữ làm chứng từ, phòng Tổ chức - Hành chính sẽ gửi bằng văn bản giấy.

3. Một số điểm cần lưu ý

- Việc giao dịch văn bản điện tử phải dùng hộp thư có tên miền @quangbinh.edu.vn mới có giá trị pháp lý như văn bản chính (văn bản giấy).

- Các bộ phận, cá nhân gửi nội dung đến hộp thư ktcnnqb@quangbinh.edu.vn để đăng tải lên website trường phải chịu trách nhiệm về nội dung đó trước nhà trường.

- Những bộ phận hoặc cá nhân nào chưa có hộp thư điện tử do ngành Giáo dục đào tạo cấp thì đăng ký bằng văn bản giấy (bản chính) gửi về Phòng TC- HC hoặc văn bản điện tử qua hộp thư ktcnnqb@quangbinh.edu.vn trước ngày 18/10/2013 để được cấp.

          - Từ ngày 21//10/2013, nhà trường áp dụng hình thức gửi Công văn qua địa chỉ mail có tên miền @quangbinh.edu.vn và các thông tin liên quan khác trên website trường.

Đề nghị các bộ phận cử cán bộ phụ trách thường xuyên cập nhật thông tin trên website và hộp thư điện tử của bộ phận mình để thực hiện.

          Nhận được thông báo này, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc triển khai. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ với phòng TC - HC (qua đ/c Thành) để có hướng giải quyết.

 

Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Ban giám hiệu;                                                                                                     (Đã ký)

- Lưu VT.

                                                                                                                                 ThS. Trần Đình Văn

 

 

 

 

Thông báo mới