Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và Thi tốt nghiệp B2K71

Lịch luyện và Thi tốt nghiệp B2K71

07:21 | 17/08/2015

LỊCH LUYỆN VÀ THI TỐT NGHIỆP CÁC LƯỚP B2K71

 

1. Lớp B2K71 Quảng Phú

2. Lớp B2K71 Trường

3. Lớp B2K71 XM Văn Hóa

Ngày thi tốt nghiệp: 28/8/2015

Thông báo mới