Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch học thực hành các lớp lái xe từ 12/10 - 18/10/2015

Lịch học thực hành các lớp lái xe từ ...

11:35 | 12/10/2015

Lịch học thực hành các lớp lái xe ô tô

Tuần từ 12/10 đến 18/10 2015

1. Lớp B2K73A

2. Lớp B2K73B

3. Lớp B2K73C

4. Lớp B2K73D

5. Lớp B2K74B

6. Lớp B2K74C

7. Lớp B2K75 Tại trường

8. Lớp hạng CK65

9. Lớp hạng CK66 Hoàn Lão

10. Lớp hạng CK66 Lệ Thủy

11. Lớp hạng CK66 Quán Hàu

12. Lớp hạng CK66 Quảng Phú

13. Lớp hạng CK 66 Tại trường

14. Lớp hạng CK67 Tại trường

 

Thông báo mới