Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch học học kỳ II - năm học 2014 - 2015

Lịch học học kỳ II - năm học 2014 - 2015

04:14 | 03/03/2015

I. KHỐI NĂM THỨ HAI:

1. Kê hoạch học tập chung học kỳ 2 năm học 2014 - 2015, khối năm 2 khóa học 2013 - 2015

2. Thời khóa biểu cụ thể các lớp:

2.1. Trung cấp Kiểm lâm 9A

2.2. Trung cấp Kiểm lâm 9B

2.3. Trung cấp Xây dựng, Xây dựng cầu đường khóa 10

2.4. Trung cấp Chăn nuôi thú y K12

2.5. Trung cấp Điện K17

2.6. Trung cấp Động lực 12A

2.7. Trung cấp Động lực 12B

2.8. Trung cấp Lâm sinh K16

2.9. Kế hoạch Tin 14 Bố TrạchLịch học Tin K14 Bố Trạch

II. KHỐI NĂM THỨ NHẤT:

1. Kế hoạch học tập chung học ký 2 năm học 2014 - 2015, khối năm thứ nhất khóa 2014 - 2016

2. Thời khóa biểu cụ thể các lớp:

2.1. Trung cấp Điện K18

2.2. Trung cấp Điện tử viễn thông

2.3. Trung cấp Xây dựng cầu đường K11

2.4. Trung cấp Động lực khóa 13

2.5. Trung cấp Kiểm lâm K10

2.6. Trung cấp chăn nuôi thú ý K13

                                                   ----------------------------------------------------------------

                                              Nguồn cung cấp: Phòng Đào tạo nhà trường

Thông báo mới