Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Kế hoạch thi học kỳ 2, năm học 2015 - 2016

Kế hoạch thi học kỳ 2, năm học 2015 - ...

01:47 | 09/06/2016

 

   KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2015 - 2016

         - Kế hoạch thi học kỳ 2, năm học 2015 - 2016

     Phòng Đào tạo đã xây dựng kế hoạch thi học kỳ 2, năm học 2015 - 2016, đề nghị các Khoa Chuyên môn, Giáo viên chủ nhiệm các lớp căn cứ kế hoạch phối hợp báo cho học sinh được biết Kế hoạch này để thực hiện.

     Đề nghị các Khoa cử giáo viên coi thi và gửi danh sách về Phòng Đào tạo đúng hạn. Giáo viên được bố trí đi coi thi bám sát lịch được phân công và thục hiện đúng thời gian quy định của nhà trường. Các giáo viên ra đề thi ra 03 đề thi theo quy định kèm đáp án gửi đến Phòng Thanh tra Khảo thái và Bảo đảm chất lượng trước thi 5 ngày làm việc.

                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO

Thông báo mới