Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG KHỐI KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG KHỐI KỸ THUẬT ...

10:08 | 22/08/2013

I. BÀI GIẢNG NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

 

 

II. BÀI GIẢNG NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

 

 

III. BÀI GIẢNG NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC

 

 

IV. BÀI GIẢNG NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - ĐỊA HÌNH - ĐỊA CHÍNH

 

 

V. BÀI GIẢNG NGÀNH CÔNG NGHỆ HÀN

 

Thông báo mới