Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Danh sách BCH Công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách BCH Công đoàn Trường Cao đẳng ...

05:41 | 27/12/2017

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

1

Nguyễn Duy Anh

Thạc sỹ

Chủ tịch

2

Nguyễn Viết Lâm

Cử nhân

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Đức Thành

Tiến sỹ

Ủy viên

4

Hồ Văn Học

Thạc sỹ

Ủy viên

5

Nguyễn Thế Lực

Thạc sỹ

Ủy viên

6

Đoàn Quốc Tuấn

Thạc sỹ

Ủy viên

7

Trần Xuân Lập

Kỹ sư

Ủy viên

8

Lê Thị Quỳnh Trang

Thạc sỹ

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sỹ

Ủy viên

 

Thông báo mới