Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Cơ cấu tổ chức trung tâm SHLX

Cơ cấu tổ chức trung tâm SHLX

09:17 | 09/09/2016
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
Số điện thoại: 0523.835.409
Email: 

TT

Học hàm

/học vị

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

Email

1

Thạc sĩ

Đoàn Quốc Tuấn

Giám đốc

0915.167.775

Doanquoctuan_cnn@quangbinh.edu.vn

2 Kỹ sư Nguyễn Thanh Long Phó Giám đốc

3

CNKT

Lê Mạnh Hùng

Tổ trưởng CM

4

CNKT

Nguyễn Văn Luân

Giáo viên

5

Cử nhân

Hoàng Anh Tiến

Giáo viên

6

CNKT

Nguyễn Minh Đại

Giáo viên

7

CNKT

Trương Đình Trường

Giáo viên

8

Cử nhân

Dương Văn Thành

Giáo viên

9

CNKT

Phan Quang Ninh

Giáo viên

10

CNKT

Đào Ngọc Thiết

Giáo viên

11

CNKT

Võ Văn Hải

Giáo viên

12

Trung cấp

Hà Thanh Đạt

Giáo viên

13

Cử nhân

Lê Thị Vĩnh Hà

Nhân viên

14

Cao đẳng

Mai Thị Thu Hiền

Nhân viên

15 Cử nhân Phạm Lệ Hằng Giáo viên  

 

Thông báo mới