Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Cơ cấu tổ chức phòng Tuyển sinh - Đối ngoại

Cơ cấu tổ chức phòng Tuyển sinh - Đối ...

08:03 | 09/09/2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

PHÒNG TUYỂN SINH – ĐỐI NGOẠI

Số điện thoại: 0523.839.020
Email: tuyensinhdoingoai_cnn@quangbinh.edu.vn

 

TT

Học hàm

/học vị

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

Email

1

Thạc sĩ

Mai Đức Trung

Trưởng phòng

 

maiductrung_cnn@quangbinh.edu.vn

2

Kỹ sư

Lê Thị Thu Hiền

Phó Trưởng phòng

 

lethithuhien_cnn@quangbinh.edu.vn

3

Kỹ sư

Đoàn Quốc Tuấn

Giáo viên

 

 

4

Kỹ sư

Trần Xuân Mỹ

Giáo viên

 

 

5

Cử nhân

Hoàng Đại Phong

Giáo viên

 

 

6

Trung cấp

Nguyễn Văn Tường

Nhân viên

 

 

7

Trung cấp

Phạm Hồng Trung

Nhân viên

 

 

8

Cử nhân

Bùi Tuấn Việt

Giáo viên

 

 

9

Trung cấp

Đặng Văn Duynh

Nhân viên

 

 

10

Cử nhân

Trần Thị Mỹ Lệ

Nhân viên

 

 

 

Thông báo mới