Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Cơ cấu tổ chức phòng TC-HC

Cơ cấu tổ chức phòng TC-HC

08:17 | 09/09/2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Số điện thoại phòng: 0523.836.140;                      Fax: 0523.839.022
Email: tochuchanhchinh_cnn@quangbinh.edu.vn

 

TT

Học hàm

/học vị

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

Email

1

Thạc sĩ

Dương Thanh Ngọc

Trưởng phòng

 

duongthanhngoc_cnn@quangbinh.edu.vn

2

Thạc sĩ

Nguyễn Đức Thành

Phó Trưởng phòng

 

nguyenducthanh_cnn@quangbinh.edu.vn

3

Trung cấp

Trần Thị Hoài Phương

Nhân viên

 

hoaiphuong_cnn@quangbinh.edu.vn

4

Trung cấp

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Nhân viên

 

hongthuy_cnn@quangbinh.edu.vn

5

Công nhân kỹ thuật

Nguyễn Thanh Luỳnh

Nhân viên

 

 

6

Trung cấp

Trần Văn Dung

Nhân viên

 

 

7

Công nhân kỹ thuật

Phạm Văn Phú

Nhân viên

 

 

8

Trung cấp

Lê Văn Chính

Phụ trách Tổ bảo vệ

 

 

9

Công nhân kỹ thuật

Nguyễn Quang Trường

Nhân viên

 

 

10

Công nhân kỹ thuật

Phạm Văn Sừ

Nhân viên

 

 

11

Cao đẳng

Hoàng Thị Phương Lan

Nhân viên

 

 

 

Thông báo mới