Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Cơ cấu tổ chức phòng Tài chính - Kế toán

Cơ cấu tổ chức phòng Tài chính - Kế toán

08:52 | 09/09/2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Số điện thoại: 0523.838.319
Email:

TT

Học hàm

/học vị

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

Email

1

Cử nhân

Nguyễn Thị Hoàn

Trưởng phòng

 

nguyenthihoan_cnn@quangbinh.edu.vn

2

Cử nhân

Hoàng Thị Hoài Thương

Phó Trưởng phòng

 

 

3

Trung cấp

Trần Thị Thuỷ

Nhân viên

 

 

4

Cử nhân

Nguyễn Thị Phương

Nhân viên

 

 

5

Cử nhân

Lê Thị Thu Thương

Nhân viên

 

 

6

Cử nhân

Lê Thị Thanh Đào

Nhân viên

 

 

7

Cử nhân

Đỗ Thị Thương

Nhân viên

 

 

8

Cử nhân

Võ Thị Cẩm Nhung

Nhân viên

 

 

 

Thông báo mới