Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Cơ cấu tổ chức Phòng Đào tạo

Cơ cấu tổ chức Phòng Đào tạo

08:23 | 09/09/2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số điện thoại phòng: 0523.837.417
Email: daotao_cnn@quangbinh.edu.vn

 

TT

Học hàm

/học vị

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

Email

1

Thạc sĩ

Nguyễn Duy Anh

Phó Trưởng phòng

 

nguyenduyanh_cnn@quangbinh.edu.vn

2

Thạc sĩ

Nguyễn Thành Minh

Phó Trưởng phòng

 

nguyenthanhminh_cnn@quangbinh.edu.vn

3

Thạc sĩ

Đoàn Thị Sông Thương

Nhân viên

 

 

4

Cử nhân

Nguyễn Thị Tảo

Nhân viên

 

 

5

Cử nhân

Phan Thị Cẩm

Nhân viên

 

 

6

Cử nhân

Hà Thanh Hoài

Nhân viên

 

 

7

Cử nhân

Nguyễn Thị Thúy

Nhân viên

 

 

8

Cử nhân

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nhân viên

 

 

 

Thông báo mới