Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Cơ cấu tổ chức khoa Điện

Cơ cấu tổ chức khoa Điện

08:16 | 09/09/2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

KHOA ĐIỆN

Số điện thoại: 0523.839.592
Email:

TT

Học hàm

/học vị

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

Email

1

Thạc sĩ

Phan Hồ Bắc

Trưởng khoa

 

phanhobac_cnn@quangbinh.edu.vn

2

Thạc sĩ

Nguyễn Đức Nhân

Phó Trưởng khoa

 

lovehonda1980@quangbinh.edu.vn

3

Cử nhân

Trần Xuân Lập

Tổ trưởng CM

 

tranxuanlap_cnn@quangbinh.edu.vn

4

Cử nhân

Nguyễn Bạch Đằng

Giáo viên

 

nguyenbachdang01@quangbinh.edu.vn

5

Cử nhân

Đỗ Đức Trường

Giáo viên

 

doductruong_cnn@quangbinh.edu.vn

6

Cử nhân

Nguyễn Văn Gia

Giáo viên

 

nguyenvangia_cnn@quangbinh.edu.vn

7

Kỹ sư

Phan Anh Thắng

Giáo viên

 

 

8

Cử nhân

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Giáo viên

 

 

9

Cử nhân

Trần Thị Nhàn

Giáo viên

 

tranthinhan_cnn@quangbinh.edu.vn

10

Cử nhân

Nguyễn Văn Vũ

Giáo viên

 

 

11

Cử nhân

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nhân viên

 

 

 

Thông báo mới