Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Ban chấp hành Công đoàn

Ban chấp hành Công đoàn

09:42 | 17/08/2013

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2012 – 2015

TT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

1

Nguyễn Hùng Phi

Cử nhân

Chủ tịch

2

Nguyễn Duy Anh

Thạc sĩ

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Viết Lâm

Kỹ sư

Ủy viên

4

Nguyễn Đức Thành

Thạc sĩ

Ủy viên

5

Đoàn Quốc Tuấn

Thạc sĩ

Ủy viên

6

Nguyễn Thế Lực

Thạc sĩ

Ủy viên

7

Trần Xuân Lập

Kỹ sư

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Hoàn

Cử nhân

Ủy viên

9

Dương Thị hương Giang

Cử nhân

Ủy viên

 

Thông báo mới